Starpery Silicone Sex Doll Heads

$1,000.00

For more customization information, please contact us.

$

#1 Amy

#1 Amy

#2 Bella

#2 Bella

#3 BingBing

#3 BingBing

#4 Cynthia

#4 Cynthia

#5 Daisy

#5 Daisy

#6 DanDan

#6 DanDan

#7 Elizabeth

#7 Elizabeth

#8 Flora

#8 Flora

#9 GiGi

#9 GiGi

#10 Hedy

#10 Hedy

#11 Iris

#11 Iris

#12 Jiu Mei

#12 Jiu Mei

#13 Julie

#13 Julie

#14 Kelly

#14 Kelly

#15 Kelly2

#15 Kelly2

#16 Lia

#16 Lia

#17 Liao

#17 Liao

#18 Lubby

#18 Lubby

#19 Lubby2

#19 Lubby2

#20 Meng

#20 Meng

#21 Mira

#21 Mira

#22 Misa

#22 Misa

#23 Natalia

#23 Natalia

#24 Natalia2

#24 Natalia2

#25 Olivia

#25 Olivia

#26 Phebe

#26 Phebe

#27 Queen

#27 Queen

#28 Rong

#28 Rong

#29 Rozanne

#29 Rozanne

#30 Saner

#30 Saner

#31 Sarah

#31 Sarah

#32 Tiffany

#32 Tiffany

#33 Ursula

#33 Ursula

#34 Vanesa

#34 Vanesa

#35 Wayne

#35 Wayne

#36 Wushi

#36 Wushi

#37 Xabelle

#37 Xabelle

#38 Yao

#38 Yao

#39 YnagYi

#39 YnagYi

No Change

No Change

Light Tan Skin

Light Tan Skin

Wheat Skin

Wheat Skin

Tan Skin

Tan Skin

No Change

No Change

#1

#1

#2

#2

#3

#3

#4

#4

#5

#5

#6

#6

#7

#7

#8

#8

#9

#9

#10

#10

#11

#11

Implanted Synthetic Hair [+$150.00]

Implanted Synthetic Hair [+$150.00]

Implanted Human Hair [+$300.00]

Implanted Human Hair [+$300.00]

No Change

No Change

Blue

Blue

Brown

Brown

Green

Green

No Change

No Change

Soft Silicone Head (Can't implanted hair, only oral sex)

Soft Silicone Head (Can't implanted hair, only oral sex)
Select your currency